ZSTE

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w  Myślenicach

Zadania dodatkowe-TE

DZIAŁ TECHMIKA-EKONOMISTY I TECHNIKA HANDLOWCA

Zadanie całościowe utrwalające dla Technika Ekonomisty - MEGA1

Notatka - Subiekt/Rewizor

Notatka - Gratyfikant

Prezentacja

Prezentacja "Konstruowanie i modyfikowanie programów kształcenia zawodowego" opracowana przez panią Alinę Król. OTWÓRZ

Uwaga. Plik zablokowany hasłem dostępnym u p. Elżbiety Piątek

Krzyżówki geograficzne

Powtórka inaczej….
W pracy dydaktycznej stosuje się wiele metod, których celem jest jak najlepsze przyswojenie wiadomości i umiejętności przez uczniów. Dobór środków nauczania uzależniony jest od wielu czynników, np. typu szkoły, wieku uczniów, liczebności zespołu klasowego, celów dydaktycznych, które mają być zrealizowane w ciągu jednostki lekcyjnej.
Krzyżówka jest metodą, którą można stosować zarówno w fazie wstępnej lekcji czyli podczas nawiązania do nowego tematu, jak i w trakcie realizacji głównych zagadnień. Możne ją również zastosować w etapie końcowym w celu utrwalenia wiadomości lub też zadać uczniom jako zadanie domowe. Krzyżówka może być środkiem pomocnym w podsumowaniu kilku jednostek lekcyjnych czy też działu tematycznego. Wreszcie, może być przyjemną formą przypomnienia pojęć i terminów dla ucznia przygotowującego się do egzaminu maturalnego.
Rozwiązywanie krzyżówek aktywizuje ucznia. W pewnym stopniu „zmusza go” do pogłębienia swojej wiedzy poprzez wyszukiwanie rozwiązań w różnorodnych źródłach wiedzy geograficznej (podręcznik, atlas, słownik geograficzny, encyklopedia). Pomyślne ich rozwiązanie zwiększa motywację do dalszej i efektywniejszej pracy.
Poniżej zamieszczono przykłady krzyżówek z zakresu geografii fizycznej. Mam nadzieję, że będą one pomocne w powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości z zakresu atmosfery, hydrosfery, litosfery czy biosfery i geografii gleb.
Życzę twórczej zabawy
Małgorzata Czop

Otwórz krzyżówki

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych

Autor: Krzysztof Maciejewski

Podstawa prawna:

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,
LICEÓW PROFILOWANYCH, TECHNIKÓW, UZUPEŁNIAJĄCYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I TECHNIKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
(z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r)

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

C e l e   e d u k a c y j n e
1. Przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.
2. Kształcenie postawy rzetelnej pracy i przedsiębiorczości.
3. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i skutecznego komunikowania się.
4. Kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i świadomego jej wyboru.
5. Poznanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej.
6. Rozwijanie zainteresowania podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
Poznanie podstawowych zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach, w tym zasad etycznych.
7. Poznanie roli państwa i prawa w gospodarce rynkowej. Rola państwa w tworzeniu norm prawnych przeciwdziałających korupcji.
8. Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki europejskiej i światowej.

Czytaj więcej...

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.